Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia obchodných podmienok


Predávajúci týmto upravuje v súlade s z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, z.č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, z.č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tieto obchodné podmienky, platné pre nákup na e-shope  www.gant.sk.


Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnené na adrese www.gant.sk na uzavretie (uzatvorenie) kúpnej zmluvy (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.


Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a dopĺňať. Neskoršími zmenami obchodných podmienok nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


1) Predávajúci


Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ portálu (viď. Prevádzkovateľ), ktorý je prevádzkovateľom e-shopu, webovej stránky www.gant.sk, ktorým je spoločnosť VERMONT Services Slovakia s. r. o., so sídlom: Vlčie Hrdlo 53, 821 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 48321583, zápis v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 106688/B.


2) Kupujúci


Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba – spotrebiteľ.  Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.


Zmluvy, ktoré sú uzatvárané kupujúcim, sa riadia najmä z.č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení, z.č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, z.č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


3) Objednávka, kúpna zmluva


Návrhom k uzatvoreniu kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie tovaru predávajúcim na www.gant.sk , kúpna zmluva vzniká, pokiaľ nie je uvedené inak, odoslaním objednávky kupujúcim – spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo zrušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Predávajúci si okrem toho vyhradzuje právo na zrušenie objednávky alebo kúpnej zmluvy na základe dohody s kupujúcim v prípadoch, kedy zjavnou technickou chybou cena, veľkosť alebo vlastnosti tovaru vykazujú celkom zjavne chybu a došlo k hrubému nepomeru medzi vzájomnými plneniami alebo ak predávajúci tovar aktuálne vypredal. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celkovú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet bez zbytočného odkladu alebo poukázaná na ním uvedenú adresu, tým kúpna zmluva zaniká.  


4) Tovar


Tovarom sa rozumejú veci, ktoré sú ponúkané predávajúcim prostredníctvom e-shopu na predaj, a to najmä oblečenie (šaty, sukne, košele, svetre, spodná bielizeň pre mužov a ženy) a doplnky (kabelky, opasky atď.), obuv (dámska, pánska, detská). Webová stránka obsahuje zoznam tovaru ponúkaného na predaj. Cena je platná po dobu, po ktorú je zverejnená. Upozorňujeme, že niektoré produkty zo starších sezón môžu byť dodané bez pôvodného obalu. Tieto výrobky boli vystavené v našich predajniach, čo mohlo viesť k drobným zmenám v ich balení. Môžete si však byť istí, že ich kvalita a funkčnosť zostáva nezmenená.


5) Odstúpenie od zmluvy


V zmysle z.č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo do 14 (štrnástich) dní od doručenia tovaru toto neporušené a neopotrebované i s príslušenstvom (najmä návody, príbalové letáky) vrátane neporušenej visačky vrátiť na adresu predávajúceho: VERMONT Services Slovakia s. r. o., Oddelenie e-shopu, Vápenka 4, 841 07 Bratislava a odstúpiť tým od zmluvy. Kupujúci nie je povinný uviesť dôvod, pre ktorý odstupuje od zmluvy. Ak využije kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, považuje sa lehota na odstúpenie za zachovanú, pokiaľ kupujúci v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje. Následne je povinný kupujúci vrátiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho prijal, a to na adresu: VERMONT Services Slovakia s. r. o., Oddelenie e-shopu, Vápenka 4, 841 07 Bratislava.


Odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal. Suma bude prevedená na váš účet. V prípade, ak ste platili našej spoločnosti vopred kartou online, peniaze vám vrátime na túto platobnú kartu.

Pokiaľ kupujúci zvolil iný, ako najlacnejší spôsob doručenia tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Kupujúci zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktorý vznikol v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, ako je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného vypožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je možné (napr. medzičasom bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané/odovzdané.


POSTUP ODSTÚPENIA OD ZMLUVY JE POPÍSANÝ TU.

FORMULÁR ELEKTRONICKÉHO ODSTÚPENIA OD ZMLUVY NÁJDETE TU.


Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

a)  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

b)  predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

c)  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

d)  predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom; 

e)  predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;

f)  predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale. 


6) Cena


Čiastka, ktorá je u každého jednotlivého tovaru uvedená je vrátane DPH. Prípadné ďalšie náklady na dodanie (najmä poplatok na dodanie alebo dobierku) tovaru budú uvedené samostatne a môžu sa líšiť podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a platobnej metódy. Tato čiastka však neobsahuje náklady na dodanie, ktoré sú uvedené samostatne. Konečná čiastka, ktorú bude kupujúci platiť za tovar vrátane jeho dodania, je uvedená na konci objednávky a bude potvrdená predávajúcim zaslaním potvrdenia o uzavretí kúpnej zmluvy.


Znížená čiastka pod obvyklú čiastku môže byť z dôvodu výpredaja, alebo posezónneho dopredaja tovaru, alebo z dôvodu premiestnenia tovaru z kamenných predajní do internetovej predajne. Ide o predaj novej veci bez vád, alebo veci, ktorá bola vystavená v predajniach. Pre zľavnený tovar platia rovnaké podmienky ako pre bežný výrobok. Na zľavnený tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov.


7) Spôsob platby


Kupujúci je oprávnený zvoliť pri nákupe tovaru niektorú z týchto alternatív platby:

a) platba na dobierku pri prevzatí tovaru, spoplatnené sumou 1 € (v prípade opakovaného porušovania povinnosti kupujúceho tovar prevziať je predávajúci oprávnený danému kupujúcemu obmedziť možnosť platby na dobierku)

b) platba vopred prostredníctvom platobnej karty - zadarmo

c) GooglePay - zadarmo

d) ApplePay - zadarmo


8) Náklady na dodanie, spôsob platby, dodanie a plnenie


Pri nákupe tovaru za celkovú cenu vyššiu ako 74,90 €, doprava je zadarmo.

Ak ste členom VERMONT Clubu, dopravu máte vždy zadarmo (nezabudnite v objednávke zadať váš 2CU kód).

Možnosti doručenia:

a)  DORUČENIE KURIÉROM NA ADRESU

Doručenie zabezpečujú spoločnosti DPD a Packeta. Objednávky budú doručené za 2,90 EUR, maximálne do 2 pracovných dní, v čase od 8.00 do 17.00 hod. na vami zvolenú adresu.


b) DORUČENIE NA VÝDAJNÉ MIESTO/DO BOXU

Objednávku si môžete vyzdvihnúť za 1,90 EUR na ktoromkoľvek výdajnom mieste Packeta, ktoré si vyberiete v košíku. Objednávky podané do 14.30 hod. v pracovných dňoch budú doručené nasledujúci pracovný deň v čase od 10.00 do 17.00 hod.


c)  DORUČENIE DO PREDAJNE

Svoju objednávku si môžete vyzdvihnúť v ktorejkoľvek z našich predajní za 2,40 EUR, kde si môžete oblečenie v pokoji vyskúšať a ak vám nebude sedieť, jednoducho nám ho vrátite. Objednávky podané do 14.30 hod. v pracovný deň budú doručené nasledujúci pracovný deň medzi 10.00 a 17.00 hod.

Podmienkou objednávky s doručením na predajňu je úhrada kúpnej ceny a poplatku za doručenie platobnou kartou vopred (zadarmo).

Zásielka bude pre Kupujúceho na predajni pripravená na vyzdvihnutie po dobu 5 dní. Po 5 dňoch je v prípade nevyzdvihnutia zásielka vrátená späť do skladu Predávajúceho a kúpna zmluva zaniká. Predávajúci potom vráti Kupujúcemu už uhradenú kúpnu cenu a poplatok na doručenie v prípade, že Kupujúci zaplatil za tovar vopred.

_______

V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsob ako bolo uvedené v objednávke je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručovania.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bez zbytočného odkladu oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti. Prípadná neskoršia reklamácia ohľadom porušenia obalu zásielky nebude braná do úvahy. 

V prípade technických problémov alebo obmedzení je predávajúci oprávnený dočasne obmedziť niektoré spôsoby platby dodania – o takýchto obmedzeniach informuje predávajúci kupujúceho prostredníctvom svojej webovej stránky pred realizáciou objednávky.


9) Zabezpečenie


Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu na jeho užívateľský účet a berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za prípadné dôsledky porušenia tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

Registráciou sa rozumie uvedenie mena, priezviska, adresy, e-mailu a telefónu do formulára uvedeného na hlavnej strane predávajúceho. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať.


10) Zodpovednosť za vady, reklamačný poriadok, postup uplatňovania a vybavovania reklamácií


Tento reklamačný poriadok je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, z.č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, z.č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení a vzťahuje sa na tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“) a ktoré kupujúci zakúpil prostredníctvom e-shopu www.gant.sk.


11) Doručovanie


Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb. Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte.


Správa je doručená (sa považuje za doručenú):

V prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej  pošty kupujúceho.

V prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom.

V prípade doručovania osobne prostredníctvom prevádzkovateľa poštových tiež odmietnutím prevzatia zásielky, odmietne ju adresát (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať.

V prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty 10 (desať) dní od uloženia zásielky a zaslaní výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k prevzatiu uloženej zásielky u prevádzkovateľ poštových služieb, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.  


12) Splnomocňovacie ustanovenie


Predávajúci potvrdzuje, že splnomocnil každého prevádzkovateľa predajne, v ktorej dochádza k odovzdaniu tovaru (v prípade ak si kupujúci zvolil prevzatie tovaru na predajni), na konanie/rokovanie s kupujúcim vo veci odovzdania tovaru kupujúcemu.


13) Alternatívne riešenie sporov


Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom info@gant.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa z.č. 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 z.č. 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 z.č. 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.


Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online zde.


Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti , zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


14) Platnosť


Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 29. 5. 2024.


15) Záverečné ustanovenia


Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adrese info@gant.sk. Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.


Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním z.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako  uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jeho splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE E-SHOP GANT


Čl. 1

Adresa pre prijímanie reklamácií: VERMONT Services Slovakia s. r. o., Oddelenie e-shopu, Vápenka 4, 841 07 Bratislava.

Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv spotrebiteľa z nesprávneho plnenia a zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru sa riadia ustanoveniami §-u 619 a nasl. Občianskeho zákonníka a súčasne príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí spotrebiteľom.

V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, na ktoré bol spotrebiteľ pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornený.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktoré sa vyskytne na tovare v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom spotrebiteľovi, môže predávajúci na vybrané druhy tovaru poskytnúť záruku presahujúcu dobu 24mesiacov, pričom v záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky. Ak je predmetom kúpnej zmluvy použitý tovar, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov. 


Čl.2

Práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady tovaru


Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia; nesprávneho používania; nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania; v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený; v dôsledku akéhokoľvek poškodenia spotrebiteľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Ak spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s odstrániteľnou vadou, má spotrebiteľ právo na:

Bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady, alebo

Výmenu tovaru alebo súčasti tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, alebo

Výmenu tovaru, ak spotrebiteľ pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať.

Ak spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na:

Výmenu tovaru, alebo

Odstúpenie od zmluvy.

Také isté práva (výmena veci alebo odstúpenie od zmluvy) patria kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovný výskyt vád po oprave alebo pre väčší výskyt vád vec riadne užívať.

V prípade reklamácie iných neodstrániteľných vád ako je uvedené vyššie (napr. neodstrániteľná vada, ktorá nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady) má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.


Čl.3

Postup pri uplatnení reklamácie – zodpovednosti za vady tovaru

Spotrebiteľ si musí vady tovaru uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil.

Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru uplatňuje spotrebiteľ u predávajúceho:

Poštou, spolu s kópiou dokladu o nákupe a dôvodom reklamácie, zaslanou na adresu: VERMONT Services Slovakia s. r. o. , Oddelenie  e-shopu, Vápenka 4, 841 07 Bratislava.

Za okamih uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru – reklamáciu sa považuje okamih doručenia reklamovaného tovaru spolu so všetkými zákonom stanovenými dokladmi a príslušenstvom predávajúcemu.

Pri dodaní tovaru zakúpeného u predávajúceho je priložený doklad o kúpe tovaru, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad. Reklamovať je možné iba tovar, ktorý je úplne zaplatený.

Pre riadne a včasné vybavenie reklamácie by spotrebiteľ mal čo najvýstižnejšie opísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje, pričom predávajúci je povinný zaoberať sa len vadou tovaru, ktorá bola zo strany spotrebiteľa reklamovaná.

Pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru je spotrebiteľ povinný preukázať, že reklamovaný tovar zakúpil u predávajúceho na čo slúži najmä doklad o kúpe.  

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom predávajúci alebo ním poverený zamestnanec poučí spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe podľa Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, určí predávajúci alebo ním určený zamestnanec spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické posúdenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.  

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania:

Odovzdaním opraveného tovaru;

Výmenou tovaru;

Vrátením kúpnej ceny tovaru;

Vyplatením primeranej zľavy ceny tovaru;

Písomná výzva na prevzatie plnenia;

Odôvodnené zamietnutie reklamácie.

Pri uplatnení reklamácie vydá predávajúci spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie bude obsahovať okrem iného identifikáciu predávajúceho a spotrebiteľa, čo je obsahom reklamácie podľa spotrebiteľa, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka predávajúceho. 


Čl. 4

Postup pri vybavení reklamácie

Pokiaľ spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej tiež ako „odborné posúdenie“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúce zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

O tom, že reklamácia bola vybavená a akým spôsobom, je predávajúci povinný informovať spotrebiteľa, a to na elektronickú adresu uvedenú pri reklamácii alebo prostredníctvom iných kontaktných údajov, podľa ktorých bude možné spotrebiteľa upozorniť na vybavenie reklamácie. Predávajúci v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihne reklamovaný tovar v stanovenej lehote predávajúcim, je predávajúci oprávnený si účtovať primerané skladné vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania s vyzdvihnutím tovaru  alebo tovar svojpomocne predať na účet spotrebiteľa. O tomto postupe musí predávajúci spotrebiteľa vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dostatočnú lehotu k prevzatiu tovaru.


Spracovanie osobných údajov a nakladanie s osobnými údajmi


Predávajúci spracováva osobné údaje a nakladá s nimi v súlade so zákonom o spracovaní osobných údajov, zák.č. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle §10 ods. 3 písm. b)  Zákona o ochrane osobných údajov predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je spotrebiteľom je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mail adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je podnikateľom je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, telefónne číslo a e-mail adresu. 

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle §-u 11 ods. 1 Zákon o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.


Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii užívateľského účtu alebo pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu v súlade s ust. §-u 15 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené týmto tretím stranám:


a. VERMONT Holding a.s., Pohořelec 114/22, 11800 Praha 1- Hradčany

b. VERMONT Properties s.r.o., organizační složka Slovakia, Vlčie Hrdlo 53 821 07, Bratislava IČ: 47248785

c. VERMONT Central Europe s.r.o., Pohořelec 114/22, 118 00 Praha 1, IČ: 26212137

d. VERMONT Slovakia s.r.o., Vlčie Hrdlo 53, 821 07 Bratislava, IČ: 48317942

e. VERMONT Hungary Kft., Margit 27 1023 Budapešť, IČ: 11923053241

f. ESO9 international a.s., U Mlýna 2305/22, 14100 Praha 4, IČ: 27624609, ako administrátor ERP systému

g. Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen - Nemecko, VAT Reg. No. DE 812871812

h. Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, DIČ: 2021648739, IČ DPH: SK2021648739, Obchodný register okresného súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B, ako prepravná spoločnosť

i. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČ: 47258314, ako poskytovateľ telefonnej ústredne

j. Balíkobot, s.r.o., IČ: 06283799, Revoluční 16, 110 00 Praha 1

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú subjekty zaisťujúce marketingové, technické, analytické služby a personalizovanú reklamu pre správcu: 


Marketingové subjekty


Adform, Adform s.r.o. River Garden II, entrance A, Rohanské nábřeží 678/23 Praha, Česká republika

Meta, Meta Platforms, Inc., Meta Headquarters - 1 Hacker Way, Menlo Park, CA, US

Mailkit, Mailkit s.r.o. - Novákových 970/41, 180 00 Praha 8, Česká republika

Hooky, Hooky s.r.o. - Veleslavínova 66, 541 01 Trutnov, Česká republika

Universal Analytics, LLC - 2600 S 1ST ST STE 100, AUSTIN, 78704-5452, Texas, US

Supine.io, Supine Labs s.r.o - Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, Česká republika

Heureka, Heureka Group a.s.. Palác Syner Rumunská 655/9 460 01 Liberec 4. Česká Republika

Inspigroup s.r.o. - Újezd 450/40, Malá Strana (Praha 1), Česká republika

Ladenzeile GmbH - Zimmerstraße 50 10888 Berlin, Deutschland

CJ.com - Floor 9, 2 Television Centre, 101 Wood Lane, London, W12 7FR, UK

Google Adwords, Alphabet Inc. - Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ireland

YouTube, Alphabet Inc. - Googleplex, Mountain View, California, US


Technické subjekty


Teads base code, Teads Inc. - 55 5th Avenue, 17th Floor, New York, NY 10003, US

LiveAgent, Quality Unit s. r. o. - Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava

Packeta Slovakia s.r.o - Kopčianska 3338/82A, 851 01, Petržalka Bratislava

Direct Parcel Distribution SK, s. r. o. - Pri letisku 5, 821 04 Ružinov Bratislava


Analytické subjekty


Hotjar, Hotjar Ltd. - Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta

Microsoft Clarity, Microsoft Corp. - One Microsoft Way, Redmond, WA, US